Adatvédelmi tájékoztató

Takács Brigitta E.V., kisadózó adatvédelmi nyilatkozata
1. Bevezetés
Takács Brigitta E.V., kisadózó (6440 Jánoshalma, Vadász u. 12.) (a továbbiakban SB Könyvelőiroda,
szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
A www.supporterburo.eu/konyveloiroda címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan
felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.supporterburo.eu/konyveloiroda
honlapon.
Az SB Könyvelőiroda fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
Ügyfeleit.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem
egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és az SB Könyvelőiroda megválaszolja kérdését.
Az SB Könyvelőiroda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Ködmön Könyvelőiroda az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és
betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

● 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
● 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
● 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
● 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.)
● 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.)

2. Definíciók
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Kötelező szervezeti szabályozás (BCR – binding corporate rules): multinacionális
társaságok által alkalmazott és a bejegyzés székhelye szerinti EU-tagállam adatvédelmi
hatósága által jóváhagyott kötelező magatartási kódex. Ennek értelmében a multinacionális
cégcsoport vállalja, hogy a vállalatcsoporton belüli, az EU tagállamok területéről harmadik,
nem uniós országba történő adattovábbítás során megfelelő, a célországban egyébként
szokásosnál nagyobb szintű védettséget biztosít az általa továbbított személyes adatoknak.
Adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól,
hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg.
Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a
célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi
hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.
3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A Ködmön Könyvelőiroda www.kodmonkonyveloiroda.hu címen elérhető honlapjával
kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben
azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Ködmön
Könyvelőiroda részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatok feldolgozását a www.supporterburo.eu/konyveloiroda oldal működéséhez szükséges
tárhelyszolgáltatás céljából, az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:
● Ferenczné Sándor Andrea E.V.
2613 Rád, Liget u. 20.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az
adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett
hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas
adatokat.

A hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése a feliratkozók számára
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: törlés az érintett kérésére
A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése
zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
A www.kodmonkonyveloiroda.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak
megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen
nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő
kezeléséhez.
Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek
részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza.
Az árkalkuláció igényléséhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés célja: a jelentkezés / regisztrálás lebonyolítása, kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6. § (5) bekezdése, illetve a 2000. évi C. Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, cégnév, székhely, telephelyek száma, vállalkozási forma,
könyvvezetés módja, bejövő/kimenő számlák átlagos száma, áfabevallás gyakorisága,
alkalmazottak és díjazásban részesülök száma, várható éves nettó árbevétel, telefonszám,
email cím.
Az adatkezelés időtartama: adatkezelő az online ajánlatkérés során megadott adatokat
addig kezeli, amíg az érintettel az ajánlatadási folyamat le nem zárul, vagy az ebből
kifolyólag megkötött együttműködési szerződés hatályát nem veszti.
A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése
zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.
A www.supporterburo.eu/konyveles oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak
megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen
nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő
kezeléséhez.
Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek
részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza.
4. A szolgáltatás ügyfélszolgálata
Mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot a Ködmön Könyvelőiroda munkatársai
látják el.
5. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók
A Ködmön Könyvelőiroda a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A
Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap
használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IPcímét)
a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a
gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott
harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a
Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat
helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és
amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló
reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé
teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy
Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a
hirdetések személyre szabásáról: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads
Ezenkívül a Ködmön Könyvelőiroda a Facebook remarketing pixelét használja a Facebookhirdetések
hatékonyságának növelésére, úgynevezett remarketing lista építése céljából. A
remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem
tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.
6. Egyéb
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.
A Ködmön Könyvelőiroda a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Ködmön Könyvelőiroda a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Ködmön Könyvelőiroda olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az SB Könyvelőiroda az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát
és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége
van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az
ezzel kapcsolatos eszközök.
A Ködmön Könyvelőiroda és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt
védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra
vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ
felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében,
hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden
biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
8. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Takács Brigitta E.V., kisadózó
Kapcsolattartó: Takács Brigitta
Székhely: 6440 Jánoshalma, Vadász u. 12.
Adószám: 53646479-2-23
E-mail: brigitta.takacs@supporterburo.eu
9. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a Ködmön Könyvelőiroda, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa
kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
a Ködmön Könyvelőiroda költségtérítést állapít meg.
A Ködmön Könyvelőiroda a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Ködmön Könyvelőiroda a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Ködmön Könyvelőiroda – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az SB Könyvelőiroda az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az SB Könyvelőiroda az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak
minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A
felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem
találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit
szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt
bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a
titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás
eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített
adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének
jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés
megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság
megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok
védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy
alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.
COOKIE SZABÁLYZAT
Cookie-k Használatával Kapcsolatos Szabályzat
Jelen Szabályzat a Takács Brigitta E.V., kisadózó által üzemeltetett www.supporterburo.eu/konyveles
oldalon használt cookie-kra vonatkozik (továbbiakban „honlap”).
Kérjük, hogy a honlap használata előtt olvassa el figyelmesen!
Mik azok a cookie-k?
A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve – de nem
kizárólag – a text fájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy
más internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor
meglátogat egy honlapot. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző
segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek
tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k
tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a
honlapot a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.
Mire használjuk a cookie-kat?
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a honlap
könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik
lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített
statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan
használják a honlapunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és
tartalmát. Az így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a honlap fejlesztése
érdekében használjuk őket.
Milyen típusú cookie-kat használunk?
A honlapunkon kétféle cookie-t használunk: Az „ideiglenes (session) cookie”-kat,
melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a honlapot vagy ki nem
jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző
beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat
a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerhonlapokkal
kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint
történik.
Személyes adatok védelme
A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint
az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy,
hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik
félnek.
A cookie-k törlése
A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeket
az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve
figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott honlap milyen cookie-kat
használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze
meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét.
Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon
visszautasítja azokat, akkor előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen
működni